Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca İlgili Kişi Başvuru Formu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 13. Maddesinde, KVKK’da ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır) veri sorumlularına başvuru yaparak KVKK’nın 11. Maddesinde sayılı olan kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVKK kapsamındaki bu haklarınızı kullanmak istemeniz halinde, taleplerinizi işbu formu doldurarak AĞA MADEN İŞLETMECİLİĞİ TURİZM SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. sistem sorumlusuna iletmeniz gerekmektedir. KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası ve Sistem Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) hükümleri kapsamında, doldurmuş olduğunuz başvuru formunu, firmamız tarafından geliştirilmiş olan bu form ile tarafımıza güvenli bir şekilde ulaştırabilirsiniz.

Başvurunun doğrudan ilgili birime ulaştırılabilmesi için geliştirilen bu form, sadece Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesince ilgili kişinin hakları kapsamında kullanıma sunulmuştur. Başkaca konularla ilgili bu formu kullanmayınız.

Tebliğ’in 4. Maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak başvuruların Türkçe olarak yapılması gerekmektedir.

Başvurunuz şirket tarafından ivedilikle incelenecek ve KVKK ve Tebliğ hükümleri kapsamında başvurunuzun tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılacak, yanıt yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza iletilecektir.

Yapılan başvurular kapsamında, şirket kural olarak herhangi bir ücret talep etmemekle birlikte, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından belirlenen tarife üzerinden ücretlendirilebilecektir. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veyahut anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu netleştirmek amacıyla tarafınızla iletişime geçilecektir.

KVKK 11. Maddesi kapsamında ilgili kişi;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Başvuru Sahibi Olarak Kimlik ve İletişim Bilgileriniz


Kuruluşumuz ile Olan İlişkiniz

(Ekte bilgi ve belge paylaşıyorsanız lütfen yükleyin.)
Başvurunuza Vereceğimiz Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemi

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda yapmış olduğum başvurumun KVKK’nın 13’üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek yanıtın tarafıma aşağıdaki şekilde iletilmesini talep ederim.

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek ve (varsa) Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi tespit ederek ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için şirket ek bilgi ve belge (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde şirket, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Hukuka aykırı, yanıltıcı veya yanlış başvurulardan doğan tüm sorumluluk size aittir.

Mailinize Gelen Doğrulama Kodunu Giriniz